۱۳۹۶-۱۱-۱۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا حس باختن زندگی را دارم؟

    چرا حس باختن زندگی را دارم؟ آیا شده در زندگی مدام با شکست های تحصیلی و شغلی و زخم های احساسی و عاطفی مواجه […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا حس بی ارزشی و خودکم بینی دارم؟

  چرا حس بی ارزشی و خودکم بینی دارم؟ خیلی از ما در مراحل و مقاطع زندگی خودمان مانند زندگی تحصیلی، زندگی شغلی، زندگی عاطفی و […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا مضطرب و نگرانیم!؟

  چرا مضطرب و نگرانیم!؟ خیلی از ما همیشه دچار ترس و اضطراب و دلهره و نگرانی هستیم و مدام منتظریم که یک حادثه یا فاجعه […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا شخصیت مستقلی نداریم!؟

  چرا شخصیت مستقلی نداریم!؟ بسیاری از ما همیشه در زندگی احساس میکنیم که مدام داریم از سوی دیگران کنترل میشویم و این حس کنترل شدگی […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا درونگرا هستم!؟

  چرا درونگرا هستم!؟ بسیاری از ما فردی گوشه گیر و منزوی و کم رو و خجالتی هستیم یا اینکه اطرافیان ما اینچنین هستند و در […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا دوست داشتنی نیستیم؟

  چرا دوست داشتنی نیستیم؟ چرا خیلی از ما احساس میکنیم که دیگران ما را دوست ندارند و همیشه در زندگی با کمبود عشق و محبت […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

چرا بدبین هستیم!؟

  چرا بدبین هستیم!؟ چرا خیلی از ما به شدت آدم بدبینی هستیم!؟ واقعا چرا؟ آیا از جایی ضربه خوردیم؟ آیا کسی به ما صدمه زده؟ […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

از چی داری فرار میکنی!؟

  از چی داری فرار میکنی!؟ تقریبا همه ما در زندگی مدام داریم از یک چیزی، از یک مسئله ای، از یک فردی، از یک خاطره […]