۱۳۹۶-۰۲-۲۰
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

انسان گرگ انسان است

 انسان گرگ انسان است چرا برخی از اطرافیان ما؛ انسان های بد بین و بد دهن و بد دل و کینه ای هستند؟! چرا آنها فکر […]
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

زندگی را آنطور که هست ببینیم

  زندگی را آنطور که هست ببینیم وقتی ما از عینک دودی و آفتابی استفاده میکنیم، اتفاقی که می افتد این است که به محض زدن […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۶
سایت خانه معنا، دکتر منوچهر خادمی، معنادرمانگر

من خوب نیستم، تو نیز خوب نیستی

من خوب نیستم، تو نیز خوب نیستی برای همه ما پیش آمده که در روابط بین فردی و اجتماعی خود، گاهی احساس میکنیم این ما هستیم […]